Welcome to

Lekkomes Anusorn School

โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์

โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ในกำกับของมูลนิธิเล็กโกเมศ ก่อตั้งโดยนางตวงรัตน์ โกเมศ คหปตนีผู้เปี่ยมด้วยจิตใจที่ต้องการสร้างสังคมที่ดี ด้วยการสร้างโรงเรียนสำหรับเด็กเล็กและเยาวชนแรกรุ่น (อนุบาล-ประถมศึกษา (ป.๑-๖) ณ เลขที่ ๔๔๑ ถนนงามวงศ์วาน ตำบาลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในพื้นที่ ประมาณกว่า ๓ ไร่

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์จัดการศึกษาปฐมวัยแก่เด็กวัยต่ำกว่า ๓ ขวบกว่าจนถึง ๖ 

ปีอย่างเป็นองค์รวมและตามธรรมชาติของแต่ละวัย สู่ความรักในการเรียนรู้

We nurture mind and body of each kids with holistic approaches for the love of learning.

สู่ความรักในการเรียนรู้

โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ฝึกอบรมให้ครู พัฒนาเด็กแต่ละวัยแบบองค์รวม ให้เล่นและลงมือปฏิบัติได้จริง 

เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การเรียนรู้

We train our staff to provide a holistic approach for kids to play and learn.

กระบวนการจัดการเรียนรู้

HEAD

หัว : สมอง

ความคิด/คำนวณ/
เหตุผล/จิตนาการ/
ความคิดสร้างสรรค์

HEART

หัวใจ : จิต

สมาธิ/ปัญญา/
ประสบการณ์/การสร้างคุณค่า/
ความเชื่อมโยง

HAND

มือ : อากัปกริยาต่าง ๆ

หยิบ/จับ/
สัมผัส/การกระทำ/
ลงมือ/ปฏิบัติ/สร้าง

กิจกรรม

สมัครเรียน หรือติดต่อสอบถาม

E-mail: lekkomes@gmail.com Fax: 02-953-5376

Scroll to top