ความเป็นมา โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์

โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ในกำกับของมูลนิธิเล็กโกเมศ เป็นสถานศึกษาเอกชน ระดับสามัญในระบบ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดบริการการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

นางตวงรัตน์ โกเมศ (อดีตประธานกรรมการมูลนิธิเล็กโกเมศ) ได้ก่อตั้งสถานศึกษานี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในนาม “นายเล็ก โกเมศ” ผู้เป็นบิดา เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๐ เปิดบริการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ บนเนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๓๒ ตารางวา โดยมีเจตนารมณ์ในจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อสังคม เพื่อเป็นวิทยาทาน และเป็นการสร้างทานบารมีอันสำคัญยิ่ง

ภาพมุมสูงพื้นที่ รร. (ในกรอบ)

ภาพสเก็ตช์ บริเวณ รร.

ในระยะเริ่มแรกมีอาคารเรียนเป็นตึกเรียน ๓ ชั้น เพียงหลังเดียวและมีนักเรียนในชั้นอนุบาลเพียง ๑๐ คน
ในปีการศึกษา ๒๕๒๔  โรงเรียนได้ขยายการศึกษาถึงระดับประถมศึกษา ทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็น  ๔๘๐ คน ในปีการศึกษา ๒๕๓๑ โรงเรียนได้ปรับหลักสูตรอนุบาลจากเดิมที่เป็นหลักสูตร ๒ ปี มาเป็นหลักสูตร ๓ ปี ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและจัดการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานขยายเรื่อยๆมา ในปีการศึกษา ๒๕๓๘ และ ๒๕๔๕ ได้ชอขยายความจุในการรับนักเรียนจาก ๖๐๐ คน เป็น ๗๐๐ และ ๙๐๐ คนโดยลำดับ

แผนที่ และที่ตั้งโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์

เลขที่ ๔๔๑ ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๐-๗๓๐๓ /๐๒-๕๘๙-๓๒๔๘
โทรสาร ๐๒-๙๕๓-๕๓๗๖
Website: www.lekkomesanusorn.ac.th/
E – mail lekkomes@gmail.com
FB: Lekkomes Anusorn School

แผนผังและบริเวณ

โรงเรียนมีพื้นที่จำนวน ๓ ไร่ ๑ งาน  ๓๒ ตารางวา  มูลนิธิเล็กโกเมศให้ใช้สิทธิ์ก่อสร้างเป็นอาคารเรียน ๒ หลัง และโรงอาหาร 
ส่วนพื้นที่สนามหญ้าซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจากมนู – ตวงรัตน์มูลนิธิ  มี ขนาด ๓๓.๙๐ × ๑๐๕.๑๐ เมตร 

วิวภายในโรงเรียน

Scroll to top