ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปวงกลมซ้อนทับกัน พื้นที่ภายในวงกลมด้านบนเป็นชื่อเต็มของโรงเรียน ด้านล่างเป็นชื่ออำเภอและจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน  ตรงกลางวงกลมเป็นอักษรย่อว่า ลกม. เป็นชื่อย่อของบิดา (นายเล็ก โกเมศ) ของเจ้าของโรงเรียน ผู้ก่อตั้ง คือ นางตวงรัตน์ โกเมศ ตัวอักษรย่อตั้งอยู่ในลักษณะสามเหลี่ยมปลายแหลม หมายถึงพลังขับเคลื่อนที่ส่งขึ้นสูงเบื้องบน เป็นเป้าหมายของโรงเรียนที่จะส่งเสริมศักยภาพภายในตัวนักเรียนแต่ละคนให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป สีของอักษรย่อ เป็นสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียน บนพื้นขาว

อักษรย่อของโรงเรียน

ตราประทับของโรงเรียน

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้เห็นชอบตราโรงเรียนภาษาอังกฤษ

L K Mเป็นอักษรย่อของคำเต็มว่า Lekkomes โดยมีคำอธิบาย ดังนี้:

L   หมายถึง learning (การเรียนรู้) K  หมายถึง Knowledge (ความรู้) จุดกลมสีแดงบนแกนเสมือนรูปคน หมายถึง บัวแดงคือ โกเมศ  M หมายถึง Multi Skills(ทักษะชีวิต)

สีประจำโรงเรียน

คือ สีเหลือง และ สีน้ำเงิน

สีเหลือง หมายถึง ความสงบร่มเย็น เจริญรุ่งเรือง และใช้เป็นสีสัญลักษณ์แทนคุณธรรม    

สีน้ำเงิน หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน และใช้เป็นสีสัญลักษณ์แทนความเข้มแข็งทางวิชาการ

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

คือ ดอกบัว

ดอกบัว เนื่องจากคำว่า “โกเมศ” แปลว่าดอกบัวโกมุท ซึ่งหมายถึง บัวแดง เบ่งบานยามตะวันฉายแสง ถูกนำมาเปรียบเทียบกับศักยภาพของคนที่แตกต่างกัน ตามคำสอนในพุทธศาสนา

คติธรรมประจำโรงเรียน

          (รักเรียน) “รู้  ตื่น (ตัวตลอด)  เบิกบาน (สดชื่นสมวัย)…ดั่งบัวพ้นน้ำ” ตามคำแปลภาษาบาลีว่า:

ชลมุตตํ ปทุมํ วิย พุทโธ

ปรัชญาโรงเรียน

ใฝ่ความรู้  ชูความดี  มีความสุข

หมายถึง   การเน้นคุณภาพการเรียนการสอนที่ครอบคลุมการศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจและการมีทัศนคติต่อการแสวงหาความรู้อย่างดีเยี่ยมควบคู่การส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์  มีแนวโน้มทางการปฏิบัติตนโดยยึดถือคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีประจำแต่ละบุคคล  โดยมีจุดเน้น  ๓ ประการได้แก่:
          “ใฝ่ความรู้”    หมายถึง   การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการค้นคว้าด้วยตนเอง  และดึงศักยภาพภายในของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้คิด  ลงมือปฏิบัติ  พิสูจน์ผล  แล้วนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงที่พึ่งตนเองได้  และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
          “ชูความดี”   หมายถึง  การเน้นวิธีการในการฝึกฝน ระเบียบ วินัย และมีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านจิตใจ และพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น มีวินัย มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล มีเหตุผล รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ เคารพความคิดเห็น และสิทธิของผู้อื่น พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย มีความเสียสละ
          “มีความสุข”  หมายถึง การสร้างสรรค์บรรยากาศให้นักเรียนเป็นคนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นคนร่าเริงแจ่มใส ร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็ง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรักต่อทุกสรรพสิ่ง มีอิสรภาพปลอดพ้นจากการตกเป็นทาสของอบายมุข และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงแก่อัตภาพและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
Scroll to top